ಮುಚ್ಚಿ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ

ಎನ್ ಮಂಜುಶ್ರೀ (ಭಾ.ಆ.ಸೇ. 2010)

ಡಿಸಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ

ಎನ್ ಮಂಜುಶ್ರೀ (ಭಾ.ಆ.ಸೇ. 2010) ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ , 2010 ರ ಬ್ಯಾಚ್ ನ ಭಾರತೀಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸೇವೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ.