ಮುಚ್ಚಿ

ಲೋಕಸಭಾ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ 2018

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ವೆಚ್ಚಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು ವೆಚ್ಚಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ
1 ಎಲ್ ಆರ್ ಶಿವರಾಮೆಗೌಡ ಎಲ್ ಆರ್ ಶಿವರಾಮೆಗೌಡ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
2 ಡಾ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಡಾ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
3 ಕೌಡ್ಲೆ ಚನ್ನಪ್ಪ ಕೌಡ್ಲೆ ಚನ್ನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
4 ಬಿ ಎಸ್ ಗೌಡ ಬಿ ಎಸ್ ಗೌಡ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
5 ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿ ಬಿ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
6 ನಂದೀಶ್ ನಂದೀಶ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
7 ರಾಜಣ್ಣ ಕೆ ಎಸ್ ರಾಜಣ್ಣ ಕೆ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
8 ಶಂಭುಲಿಂಗೇಗೌಡ ಶಂಭುಲಿಂಗೇಗೌಡ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
9 ಎಮ್ ಹೊನ್ನೇಗೌಡ ಎಮ್ ಹೊನ್ನೇಗೌಡ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ