ಮುಚ್ಚಿ

ಅಶ್ವತಿ ಎಸ್ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ

ಇಮೇಲ್ : dcmandya09[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ,ಮಂಡ್ಯ
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 8277863520
ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08232-224600