ಮುಚ್ಚಿ

ಹೆಮಾಲತಾ

ಇಮೇಲ್ : mojini[dot]ddmandya[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳು.
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 9880055948
ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08232-231090