ಮುಚ್ಚಿ

ಶ್ರೀ ಎಸ್‌ ಎಂ ಜುಲ್‌ ಫಿಖಾರ್‌ ಉಲ್ಲಾ, ಕೆ.ಜಿ.ಎಸ್.

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಮಂಡ್ಯ - 571401 ಕರ್ನಾಟಕ

ಇಮೇಲ್ : ceomandya[at]yahoo[dot]com
ಪದನಾಮ : ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ
ದೂರವಾಣಿ : 08232-224004