ಮುಚ್ಚಿ

ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

ಮಂಡ್ಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ದ್ವೈವಾರ್ಷಿಕ ಚುನಾವಣೆ-2021

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ
1. ಪಾಂಡವಪುರ All Part
2. ನಾಗಮಂಗಲ All Part
3. ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ Part-1
Part-2
Part-3
4. ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ All Part
5. ಮಳವಳ್ಳಿ Part-1
Part-2
6. ಮಂಡ್ಯ Part-1
Part-2
Part-3
Part-4
7. ಮದ್ದೂರು Part-1
Part-2
Part-3