ಮುಚ್ಚಿ

ಅಫಿಡವಿಟ್‌ಗಳು

ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಕ್ಷೇತ್ರ-ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಫಿಡವಿಟ್‌ಗಳು

ದಿನಾಂಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು
16-NOV-2021 ಶೂನ್ಯ
17-NOV-2021 ಶೂನ್ಯ
18-NOV-2021 ಶೂನ್ಯ
19-NOV-2021 ಶೂನ್ಯ
20-NOV-2021 1.ಮಂಜುನಾಥ ಜಿ.ಬಿ ನಮೂನೆ 3ಸಿ
23-NOV-2021

1.ಮಂಜುನಾಥ ಜಿ.ಬಿ

2.ಶ್ರೀ ಬಿ ಸಿ ಮಂಜು

3.ಎಂ ಜಿ ಗೂಳೀಗೌಡ

4.ಎನ್ ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ

5.ಎನ್ ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ(Revised)

6.ಶ್ರೀ ಬಿ ಸಿ ಮಂಜು(Revised)

ನಮೂನೆ 3ಸಿ