ಮುಚ್ಚಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ-2023

LOGO
LOGO2

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹೆಸರು ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು 26/04/2023 ರಂದು 1 ನೇ ತಪಾಸಣೆ 03/05/2023 ರಂದು 2ನೇ ತಪಾಸಣೆ 08/05/2023 ರಂದು 3ನೇ ತಪಾಸಣೆ ಅಂತಿಮ ತಪಾಸಣೆ ಭಾಗ 1-4 , ಅನುಸೂಚಿ 1-11
1 ಡಾ|| ಕೆ.ಅನ್ನದಾನಿ ಜನತಾದಳ (ಜಾತ್ಯತೀತ) ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
2 ಎಂ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಾರ್ಟಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
3 ಪಿ.ಎಂ.ನರೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೇಸ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
4 ಪ್ರೂ|| ಬಿ.ಸಿ.ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
5 ಜಿ.ಮುನಿರಾಜು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
6 ನಾಗರಾಜ ಮೂರ್ತಿ ಸಿ.ಎಂ ಭಾರತೀಯ ಬೆಳಕು ಪಾರ್ಟಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
7 ನಂದೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
8 ಅನ್ನದಾನಿ .ಸಿ ಪಕ್ಷೇತರ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
9 ಉಮಾ.ಜೆ ಪಕ್ಷೇತರ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
10 ಮಾಧವ್ ಕಿರಣ ಎಂ.ಎಸ್ ಪಕ್ಷೇತರ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
11 ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಎಲ್. ಪಕ್ಷೇತರ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
12 ಮಂಟ್ಯಲಿಂಗು ಪಕ್ಷೇತರ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
13 ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಟಿ.ಎನ್ ಪಕ್ಷೇತರ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
14 ಹೆಚ್.ಬಿ.ಸುಧಾ ಪಕ್ಷೇತರ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹೆಸರು ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು 28/04/2023 ರಂದು 1 ನೇ ತಪಾಸಣೆ 03/05/2023 ರಂದು 2ನೇ ತಪಾಸಣೆ 08/05/2023 ರಂದು 3ನೇ ತಪಾಸಣೆ ಅಂತಿಮ ತಪಾಸಣೆ ಭಾಗ 1-4 , ಅನುಸೂಚಿ 1-11
1 ಆನಂದ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
2 ಉದಯ.ಕೆ.ಎಂ. ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೇಸ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
3 ಡಿ.ಸಿ.ತಮ್ಮಣ್ಣ ಜನತಾದಳ (ಜಾತ್ಯತೀತ) ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
4 ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಾರ್ಟಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
5 ಎಸ್.ಪಿ.ಸ್ವಾಮಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
6 ಕೆ.ಜೆ.ಮಹೇಶ್ ಕೊಳಗೆರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
7 ಚಿಕ್ಕನಂಜಾಚಾರಿ ಪಕ್ಷೇತರ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
8 ಕದಲೂರು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಗೌಡ .ಕೆ.ಎಸ. ಪಕ್ಷೇತರ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
9 ಹಳ್ಳೀಕೆರೆ ಮನೋಹರ ಪಕ್ಷೇತರ ಗೈರು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ತಪಾಸಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
 ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
10 ಗುಡಿಗೆರೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಪಕ್ಷೇತರ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹೆಸರು ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು 26/04/2023 ರಂದು 1 ನೇ ತಪಾಸಣೆ 01/05/2023 ರಂದು 2ನೇ ತಪಾಸಣೆ 07/05/2023 ರಂದು3ನೇ ತಪಾಸಣೆ ಅಂತಿಮ ತಪಾಸಣೆ ಭಾಗ 1-4 , ಅನುಸೂಚಿ 1-11
1 ಡಾ|| ಇಂದ್ರೇಶ್ ಎನ್.ಎಸ್ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
2 ಯೋಗಾನಂದ ಗೌಡ ಬಹು ಜನ ಸಮಾಜ ಪಾರ್ಟಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಗೈರು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
3 ಸಿ.ಎಸ್.ಪುಟ್ಟರಾಜು ಜನತಾದಳ (ಜಾತ್ಯಾತೀತ) ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
4 ಅಶೋಕ್ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
5 ಮಹೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಕೆ.ಆರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಗೈರು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
6 ದರ್ಶನ್ ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯ ಸರ್ವೋದಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಕ್ಷ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
7 ಆರ್ಯ ಲೋಕೇಶ್ ಉತ್ತಮ್ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಪಾರ್ಟಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಗೈರು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
8 ಇ.ಎನ್.ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷೇತರ ಗೈರು ಗೈರು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್  ಡೌನ್‌ಲೋಡ್  ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
9 ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ಪಕ್ಷೇತರ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
10 ಹೆಚ್.ನಾರಯಣ್ ಪಕ್ಷೇತರ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಗೈರು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
11 ರವಿಕುಮಾರ್ ಪಕ್ಷೇತರ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಗೈರು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹೆಸರು ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು 26/04/2023 ರಂದು 1 ನೇ ತಪಾಸಣೆ 04/05/2023 ರಂದು 2ನೇ ತಪಾಸಣೆ 08/05/2023 ರಂದು 3ನೇ ತಪಾಸಣೆ ಅಂತಿಮ ತಪಾಸಣೆ ಭಾಗ 1-4 , ಅನುಸೂಚಿ 1-11
1 ರವಿಕುಮಾರ್ ಗೌಡ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
2 ಅಶೋಕ್.ಎಸ್.ಡಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
3 ಶಿವಶಿಂಕರ್.ಎಸ್ ಬಹು ಜನ ಸಮಾಜ ಪಾರ್ಟಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
4 ಬಿ.ಆರ್.ರಾಮಚಂದ್ರ ಜನತಾದಳ (ಜಾತ್ಯಾತೀತ) ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
5 ಬೂದನೂರು ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
6 ನಾಗರಾಜು ಗೌವಿ ಗೌಡ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟç ಸಮಿತಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
7 ಮಧುಚಂದನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸರ್ವೋದಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಕ್ಷ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
8 ಎಂ.ಪಿ.ವಿಶ್ವಪುಟ್ಟಯ್ಯ “ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಅಠವಲೆ)” ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
9 ಸುವರ್ಣ ಆಹಿರಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
10 ಸಿ.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷೇತರ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
11 ಎಂ.ಜೆ.ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಪಕ್ಷೇತರ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
12 ಎನ್.ಬಸವರಾಜು ಪಕ್ಷೇತರ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
13 ಲೋಲ ಬೆಳ್ಳೂಂಡಗೆರೆ ಪಕ್ಷೇತರ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
14 ಕೆ.ಎಸ್.ವಿಜಯಾನಚಿದ್ ಪಕ್ಷೇತರ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
15 ಸೆನೆ ಶಿವರಾಮು. ಹೆಚ್.ಸಿ ಪಕ್ಷೇತರ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹೆಸರು ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು 28/04/2023 ರಂದು 1 ನೇ ತಪಾಸಣೆ 04/05/2023 ರಂದು 2ನೇ ತಪಾಸಣೆ 07/05/2023 ರಂದು 3ನೇ ತಪಾಸಣೆ ಅಂತಿಮ ತಪಾಸಣೆ ಭಾಗ 1-4 , ಅನುಸೂಚಿ 1-11
1 ಎಸ್.ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
2 ಎ.ಬಿ.ರಮೇಶ್ ಬಂಡಿಸಿದ್ದೇಗೌಡ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೇಸ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
3 ಪಿ.ಆನಂದ್ ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಾರ್ಟಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
4 ಸಿ.ಎಸ್.ರವೀಂದ್ರ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ಜನತಾದಳ (ಜ್ಯಾತ್ಯಾತೀತ) ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
5 ಸಿ.ಎಸ್.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
6 ಹೆಚ್.ಎಂ.ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
7 ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅಹಿರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಗೈರು ಗೈರು ಗೈರು ಗೈರು ಗೈರು
8 ಎನ್.ಹರೀಶ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮುಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
9 ವೈ.ಎಂ.ಗಿರೀಶ್ ಪಕ್ಷೇತರ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
10 ಪಿ.ಹೆಚ್.ಚಂದ್ರಶಖರ್ ಪಕ್ಷೇತರ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
11 ಹೆಚ್.ಡಿ.ಜವರೇಗೌಡ ಪಕ್ಷೇತರ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
12 ಕೆ.ದೇವಿಕ ಪಕ್ಷೇತರ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ
13 ಬಸವರಾಜು ಪಕ್ಷೇತರ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
14 ಎಂ.ಎಂ.ಮಹೇಶಗೌಡ ಪಕ್ಷೇತರ ಗೈರು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
15 ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಪಕ್ಷೇತರ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
16 ಟಿ.ಎಸ್.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪಕ್ಷೇತರ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
17 ಜಿ.ಪಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪಕ್ಷೇತರ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹೆಸರು ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು 28/04/2023 ರಂದು 1 ನೇ ತಪಾಸಣೆ 2ನೇ ತಪಾಸಣೆ 3ನೇ ತಪಾಸಣೆ ಅಂತಿಮ ತಪಾಸಣೆ ಭಾಗ 1-4 , ಅನುಸೂಚಿ 1-11
1 ಎನ್. ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೇಸ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್   ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
2 ಕೆ.ಹೆಚ್.ಮಹದೇವ ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಾರ್ಟಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
3 ಯೋಗೇಶ್.ಬಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್   ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
4 ಸಧಾ ಶಿವರಾಮೇಗೌಡ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್   ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
5 ಸುರೇಶ್ ಗೌಡ ಜನತಾದಳ (ಜಾತ್ಯತೀತ) ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್   ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
6 ಯೋಗಾನಂದ ಮೂರ್ತಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್  ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
7 ಜಿ.ಎಂ.ರಮೇಶ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್  ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
8 ಅರವಿಂದ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಪಾರ್ಟಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ
ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ
ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
9 ಅನಿಕೇತನ್ ಗೌಡ ಪಕ್ಷೇತರ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್  ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
10 ಎನ್.ಎಸ್.ಅಶೋಕ ಪಕ್ಷೇತರ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್  ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
11 ಪ್ರಕಾಶ ಎಂ.ಎಲ್ ಪಕ್ಷೇತರ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್  ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
12 ಬಿ.ಎಂ.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ (ಪೈಟರ್ ರವಿ) ಪಕ್ಷೇತರ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್  ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
13 ಯೋಗೇಶ ಪಕ್ಷೇತರ ಗೈರು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್   ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
14 ಟಿ.ಸುರೇಶ್ ಪಕ್ಷೇತರ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹೆಸರು ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು 26/04/2023 ರಂದು 1 ನೇ ತಪಾಸಣೆ 01/05/2023 ರಂದು 2ನೇ ತಪಾಸಣೆ 07/05/2023 ರಂದು 3ನೇ ತಪಾಸಣೆ ಅಂತಿಮ ತಪಾಸಣೆ ಭಾಗ 1-4 , ಅನುಸೂಚಿ 1-11
1 ಬಿ. ಎಲ್. ದೇವರಾಜು ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೇಸ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
2 ನಾರಾಯಣಗೌಡ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
3 ಬಸ್ತಿ ಪ್ರದೀಪ ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಾರ್ಟಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
4 ಹೆಚ್. ಟಿ. ಮಂಜು ಜನತಾದಳ (ಜಾತ್ಯತೀತ) ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
5 ಶಿವಣ್ಣ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
6 ಕಿಶೋರ ಎ. ಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಗೈರು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
7 ವಿಜಯರಾಮು ಹೆಚ್. ಜೆ.(ಸಾರಂಗಿ) ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಪಾರ್ಟಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಗೈರು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
8 ಚಂದನ್ ಗೌಡ ಕೆ. ಪಕ್ಷೇತರ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ನಮೂನೆ-9 ಮುಂಗಡ ಅರ್ಜಿಗಳು
186 ಮಳ್ಳವಳ್ಳಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್/a>
187 ಮದ್ದೂರು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
188 ಮೇಲುಕೋಟೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
189 ಮಂಡ್ಯ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
190 ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
191 ನಾಗಮಂಗಲ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
192 ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್