ಮುಚ್ಚಿ

ಕೋವಿಡ್‌-19

ಕೋವಿಡ್‌-19 ಮಂಡ್ಯ ಮಾಹಿತಿ

COVID-19 Information
ಸಹಾಯವಾಣಿ
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಚೇರಿ ಹೆಸರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂO ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ಜಿಲ್ಲಾ COVID ವಾರ್ ರೂಮ್ ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿ, ಮಂಡ್ಯ 08232-229393/08232-223033
2 ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ, ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು 08232-224248
3 ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ, ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು 08232-232010
4 ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ, ಮಳ್ಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 08231-242277
5 ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು 08236-252029
6 ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ, ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು 08236-255128
7 ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ, ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು 082324-285045
8 ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ, ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು 08230-262227
Aarogya App