ಮುಚ್ಚಿ

ಚುನಾವಣೆ

ಜಿಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ, ಮಂಡ್ಯ

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು.


  • ಮತಗಟ್ಟೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ:
186-ಮಳ್ಳವಳ್ಳಿ 187-ಮದ್ದೂರು 188-ಮೇಲುಕೋಟೆ 189-ಮಂಡ್ಯ
190-ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ 191-ನಾಗಮಂಗಲ 192-ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ

  • ಕರ್ನಾಟಕ ದಕ್ಷಿಣ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರ ನಮೂನೆ 9
PS-23ಮಳ್ಳವಳ್ಳಿ PS-21ಮದ್ದೂರು PS-18ಪಂಡವಪುರ PS-19ಮಂಡ್ಯ-1 PS-20ಮಂಡ್ಯ-2 PS-22ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ PS-17ನಾಗಮಂಗಲ PS-16ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ