ಮುಚ್ಚಿ

ಜನಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ

ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಪಟ್ಟಿ ವಿವರ
ಪ್ರದೇಶ 4962 Sq Km
ಉಪವಿಭಾಗಗಳು 2
ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು 7
ಹೊಬ್ಬಳಿಗಳು 45
ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ವೃತ್ತ 424
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು 232
ಪುರಸಭೆಗಳು 7
ಪುರಸಭಾ ನಿಗಮಗಳು 0
ಗ್ರಾಮಗಳು 1477