ಮುಚ್ಚಿ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ

ಕ್ರ .ಸಂ. ವಿಭಾಗ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ
1 ಕಂದಾಯ ಹೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್

ಲೆಕ್ಕ,ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು,ನೇಮಕಾತಿ

ಸ್ಥಾಪನೆ ವಿಷಯಗಳು

2 ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಶಾಖೆ ಶಿರಸ್ತೇದಾರರು ಮ್ಯಾಗ್ಸ್ಟ್ರಿಯಲ್(ನ್ಯಾಯಾಲಯ/ಕಾನೂನುಬದ್ಧ )
3 ಆದಾಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮುನ್ಶಿ ಜಮೀನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಪ್ಪಂದಗಳು
4 ಚುನಾವಣೆ ಚುನಾವಣೆ
5 ಮುಜರಾಯಿ ದೇವಾಲಯಗಳು