ಮುಚ್ಚಿ

(ಡೇ-ನಲ್ಮ್)

ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಅಂತ್ಯೋದಯಯೋಜನಾ- ರಾಷ್ಟ್ರೀಯನಗರಜೀವನೋಪಾಯಅಭಿಯಾನ(ಡೇ-ನಲ್ಮ್)

ಡೇ-ನಲ್ಮ್-ಅಭಿಯಾನಹೇಳಿಕೆ

ನಗರ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಲಾಭದಾಯ ಕಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಯುತವೇತನ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅನುವುಮಾಡಿ ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಬಡತನ ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆಮಾಡುವುದು. ಇದರಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಬಡವರ ಬಲವಾದತಳ ಮಟ್ಟದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸುಸ್ಥಿರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಜೀವನೋಪಾಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಗರ ವಸತಿ ರಹಿತರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಗುರಿಯನ್ನು ಈ ಮಿಷನ್ಹೊಂದಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅವಕಾಶಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೆರೆದು ಕೊಳ್ಳಲು ನಗರ ಬೀದಿ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದಸ್ಥಳಗಳು, ಸಾಂಸ್ಥಿಕಸಾಲ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಳಕೆಯನ್ನು ಸುಗಮ ಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಗರ ಬೀದಿ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಅಭಿಯಾನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.