ಮುಚ್ಚಿ

ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಉಪ ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು ತಾಲ್ಲೂ ಕು
1 ಮಂಡ್ಯ ಮಂಡ್ಯ
2 ಮಂಡ್ಯ ಮಳ್ಳವಳ್ಳಿ
3 ಮಂಡ್ಯ ಮದ್ದೂರು
4 ಪಾಂಡವಪುರ ಪಾಂಡವಪುರ
5 ಪಾಂಡವಪುರ ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ
6 ಪಾಂಡವಪುರ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ
7 ಪಾಂಡವಪುರ ನಾಗಮಂಗಲ