ಮುಚ್ಚಿ

ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ

ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ
ಹೆಸರು ಒಟ್ಟು
ನಗರಸಭೆ 1
ಪುರಸಭೆ 6
ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯ್ತಿ 1
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿಧ ಜಾಲತಾಣ
1 ಮಂಡ್ಯ ನಗರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಮಂಡ್ಯ ನಗರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಜಾಲತಾಣ
2 ಮದ್ದೂರು ಪುರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಮದ್ದೂರು ಪುರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಜಾಲತಾಣl
3 ಮಳವಳ್ಳಿ ಪುರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಮಳವಳ್ಳಿ ಪುರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಜಾಲತಾಣ
4 ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಪುರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಪುರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಜಾಲತಾಣ
5 ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಪೇಟೆ ಪುರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಪೇಟೆ ಪುರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಜಾಲತಾಣ
6 ಪಂಡವಪುರ ಪುರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಪಂಡವಪುರ ಪುರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಜಾಲತಾಣ
7 ನಾಗಮಂಗಲ ಪುರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ನಾಗಮಂಗಲ ಪುರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಜಾಲತಾಣ
8 ಬೆಳ್ಳೂರು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಬೆಳ್ಳೂರು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಜಾಲತಾಣ