ಮುಚ್ಚಿ

ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆ

ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆ-2018

ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ
1 ಮದ್ದೂರು ಪುರಸಭೆ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗ (PDF 6.91MB)
2 ಪಾಂಡವಪುರ ಪುರಸಭೆ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗ (PDF 5.60MB)
3 ಮಂಡ್ಯ ನಗರಸಭೆ

ಭಾಗ 1-20 (PDF 7.00MB)

ಭಾಗ 41-60 (PDF 6.01MB)

ಭಾಗ 21-40 (PDF 5.80MB)

ಭಾಗ 61-80 (PDF 5.54MB)

ಭಾಗ 81-100 (PDF 5.89MB)

ಭಾಗ 101-119 (PDF 5.34MB)

4 ನಾಗಮಂಗಲ ಪುರಸಭೆ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗ (PDF 6.32MB)
5 ಬೆಳ್ಳೂರು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗ (PDF 3.21MB)