ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ,
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ,
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ
ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ – 571401
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08232-222538
ಇಮೇಲ್:dcmandya09[at]gmail[dot]com