ಮುಚ್ಚಿ

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕೌಶಲ್ಯ ವಿಕಾಸ್ಯೋಜನೆ (ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ವಿ.ವೈ)

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ  ಕೌಶಲ್ಯ  ವಿಕಾಸ್ಯೋಜನೆ (ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ವಿ.ವೈ)

“ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕೌಶಲ್ಯ ವಿಕಾಸ್ಯೋಜನೆ (PMKVY) ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಸಚಿವಾಲಯದ (MSDE) ಪ್ರಮುಖಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕೌಶಲ್ಯ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಾರತೀಯ ಯುವಕರು ಉತ್ತಮ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯಮ-ಸಂಬಂಧಿತ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವುಮಾಡಿಕೊಡುವುದಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ವ ಕಲಿಕೆಯ ಅನುಭವ ಅಥವಾ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಪೂರ್ವ ಕಲಿಕೆಯ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ (RPL) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಈಯೋಜನೆಯಡಿ, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ.

ಯೋಜನೆಯಮಹತ್ವದಅಂಶಗಳಗಳು:

ಅಲ್ಪಕಾಲಿಕ ರಬೇತಿ

ಪಿಎಂಕೆವಿವೈ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ (ಟಿಸಿ) ನೀಡಲಾಗುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ತರಬೇತಿಯು ಭಾರತೀಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಾಲೆ/ಕಾಲೇಜು ಹೊರಗುಳಿದಿರುವ ಅಥವಾನಿ ರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೌಶಲ್ಯ ಅರ್ಹತಾ ಚೌಕಟ್ಟಿನ (NSQF) ಪ್ರಕಾರ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಟಿಸಿಗಳು ಸಾಫ್ಟ್ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ, ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ಸಾಕ್ಷರತೆಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ತರಬೇತಿಯ ಅವಧಿಯು ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ(ಜಾಬ್‍ರೋಲ್) ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು 100 ರಿಂದ 450 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.ತಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಪಾಲುದಾರರಿಂದ (TPs) ಉದ್ಯೋಗ ಸಹಾಯವನ್ನುಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಿಎಂಕೆವಿವೈ ಡಿಯಲ್ಲಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಟಿಪಿಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯೋಜನೆಯ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ತರಬೇತಿ ಘಟಕದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವ ತರಬೇತಿಗಳು ಎನ್ಎಸ್ಸ್ಕ್ಯೂಎಫ್(NSOF)ಹಂತ 5 ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನವುಗಳಾಗಿರಬೇಕು.

ಪೂರ್ವ ಕಲಿಕೆಯ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ

ಪೂರ್ವಕಲಿ ಅನುಭವ ಅಥವಾ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಯೋಜನೆಯ ಹಿಂದಿನಕಲಿಕೆಯ (ಆರ್‍ಪಿಎಲ್) ಘಟಕದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ದೇಶದ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು RPL ಹೊಂದಿದೆ. ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ಕಿಲ್ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗಳು (ಎಸ್ಎಸ್‍ಸಿ) ಅಥವಾ ಎಂಎಸ್‍ಡಿಇ/ಎನ್ಎಸ್‍ಡಿಸಿ ಯಿಂದ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮೂರು ರೀತಿಯ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ (ಆರ್‍ಪಿಎಲ್‍ಶಿಬಿರ, ಆರ್‍ಪಿಎಲ್ ಅನ್ನು ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆರ್‍ಪಿಎಲ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ)ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.ಜ್ಞಾನದ ಅಂತರವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು, ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆರ್‍ಪಿಎಲ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.

ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಗಳು

ಪಿಎಂಕೆವಿವೈ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಗಳ ಘಟಕವು ವಿಶೇಷ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಮತ್ತು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅರ್ಹತಾ ಪ್ಯಾಕ್‍ಗಳ (ಕ್ಯೂಪಿ) / ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸದ ವಿಶೇಷ ಉದ್ಯೋಗಪಾತ್ರ(ಜಾಬ್‍ರೋಲ್) ಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಗಳು ಪಿಎಂಕೆವಿವೈ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ತರಬೇತಿಯ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಬಯಸುವ ಯೋಜನೆಗಳಾಗಿವೆ.ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವ ಪಾಲುದಾರರು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ (ಗಳು)/ಸ್ವಾಯತ್ತಸಂಸ್ಥೆ/ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಸಮನಾದ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರಬಹುದು.

ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ರೋಜಗಾರ್ಮೇಳ

ಪಿಎಂಕೆವಿವೈ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಸಮುದಾಯದ ಸಕ್ರಿಯ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯು ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರದಾಯಿತ್ವವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಸಮುದಾಯದ ಸಂಚಿತಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆಅನುಗುಣವಾಗಿ, PMKVY ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಾದ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಉದ್ದೇಶಿತ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.ತರಬೇತುದಾರರು ಪ್ರತಿ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ರೋಜಗಾರ್ಮೇಳಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾ/ಮಾಧ್ಯಮ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸಾರಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರೂ ಕೂಡಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಉದ್ಯೋಗ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೌಶಲ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿಸಲು ಪಿಎಂಕೆವಿವೈಯೋಜಿಸಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಪಿಎಂಕೆವಿವೈ ತರಬೇತುದಾರರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವ ಕಾಶಗಳನ್ನುಒದಗಿಸಲು, ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಉದ್ಯಮ ಶೀಲತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತರಬೇತುದಾರರು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

ಪಿಎಂಕೆವಿವೈ ತರಬೇತುದಾರರು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, NSDC ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಿತ ನಿರೀಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸ್ವಯಂ-ಆಡಿಟ್ವರದಿ, ಕರೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳು, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಭೇಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ(SDMS) ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಮುಂತಾದ ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಇತ್ತೀಚಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಈವಿಧಾನಗಳನ್ನು ವರ್ಧಿಸಬೇಕು. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ (NSDC) ಮೂಲಕಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.</strong