ಮುಚ್ಚಿ

ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ನಿ., ಗೆಜ್ಜಲಗೆರೆ ಮಂಡ್ಯ 2019-24ರ ಅವಧಿಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಚುನಾವಣೆ-2019.

ಚುನಾವಣೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಮತದಾರರ ವಿವರಗಳು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಭಾಗದ ಸಂಖ್ಯೆ ಭಾಗದ ಹೆಸರು
1 ಭಾಗದ ಸಂಖ್ಯೆ-01 ಮಂಡ್ಯ
2 ಭಾಗದ ಸಂಖ್ಯೆ-02 ಮದ್ದೂರು
3 ಭಾಗದ ಸಂಖ್ಯೆ-03 ಮಳ್ಳವಳ್ಳಿ
4 ಭಾಗದ ಸಂಖ್ಯೆ-04 ಪಂಡವಪುರ
5 ಭಾಗದ ಸಂಖ್ಯೆ-05 ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ
6 ಭಾಗದ ಸಂಖ್ಯೆ-06 ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ
7 ಭಾಗದ ಸಂಖ್ಯೆ-07 ನಾಗಮಂಗಲ