ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ ಅರ್ಜಿಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ. ಕಚೇರಿ ಹೆಸರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ 2005 ವಿಭಾಗ4(1)( ಎ) and/or 4(1)(ಬಿ) ನೋಟ/ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
1 ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಮಂಡ್ಯ 4(1)(A) & 4(1)(B)
2 ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಪಂಡವಪುರ 4(1)(A) & 4(1)(B)

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್