ಮುಚ್ಚಿ

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ. ಕಚೇರಿ ಹೆಸರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ 2005 ವಿಭಾಗ 4(1)( ಎ) and/or 4(1)(ಬಿ) ನೋಟ/ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
1 ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಮಂಡ್ಯ 4(1)(B) 2022-23
4(1)(B)ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾದ
1a ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಮಂಡ್ಯ 4(1)(B)
2 ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಪಂಡವಪುರ 4(1)(A) and 4(1)(B)
3 ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಮಂಡ್ಯ 4(1)(B)
4 ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಮಂಡ್ಯ 4(1)(B)
5 ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಪಂಡವಪುರ 4(1)(B)
6 ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ-2019 4(1)(A)
4(1)(B)
7 ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವ್ರದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಮಂಡ್ಯ 2022-23 4(1)A
4(1)B
8 ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಮಂಡ್ಯ 2019-2020 4(1)(B)
9 ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಮಂಡ್ಯ 2020-2021 RTI4(1)A
RTI4(1)B
10 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಮಂಡ್ಯ 4(1)A 4(1)B 2023-24
11 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಮಂಡ್ಯ 4(1)(A)
4(1)(B)
12 ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಾಲಿಕ್ಲಿನಿಕ್‌,ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆಯ 4(1)(b)
13 ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ-2020 4(1)B
14 ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ 4(1)(B)
15 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಮಂಡ್ 4(1)(b)
16 ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವ್ರದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಮಂಡ್ಯ 4(1)(A)
4(1)(B)
17 ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ )ಪಶುಪಾಲನಾ ಇಲಾಖೆ ,ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಂಡ್ಯ 4(1)(A)
4(1)(B)
18 ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ(ಆಡಳಿತ )ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ,ಮಂಡ್ಯ 4(1)b
19 ಜಿಲ್ಲಾ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಂಡ್ಯ 4(1)(A)
4(1)(B)
20 ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ನಾಗಮಂಗಲ. RTI 4(1)B 2019-20
RTI4(1)B 2020-21
4(1)B 2021-22
21 ರೇಷ್ಮೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ,ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್,ಮಂಡ್ಯ 4(1)(A)2023-24
4(1)(B)2023-24
22 ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ಕಾರ್ಯಾಲಯ , ಮಂಡ್ಯ 4(1)(B) 2022-23
23 ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ,
ಆಹಾರ, ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು & ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ ಮಂಡ್ಯ
4(1)(A)
24 ಶಿಶುಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳು,ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವ್ರದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ,ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು,ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ RTI 4(1)(A)
RTI 4(1)(B)

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್