ಮುಚ್ಚಿ

ವಸತಿ (ಹೋಟೆಲ್ / ರೆಸಾರ್ಟ್ / ಧರ್ಮಶಾಲಾ)

  1. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ (ಕೆಎಸ್ಟಿಡಿಸಿ) ಹೋಟೆಲ್
  2. ಹೋಟೆಲ್ ಮಯೂರಾ ರಿವರ್ವ್ಯೂ ಕೆಎಸ್ಟಿಡಿಸಿ ನಡೆಸುತ್ತದೆ
  1. ಹೋಟೆಲ್ ಜ್ಯೋತಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ , Ph. No. 08232-2239041/42
  2. ಹೋಟೆಲ್ ಪದ್ಮಾಸಾಗರ್, Ph. No. 08232-231271
  3. ಹೋಟೆಲ್ ಅಮರಾವತಿ, ಬಿ ಎಂ ರೋಡ್ ಮಂಡ್ಯ, Ph.No. 08232-222244/224412/13
  4. ಹೋಟೆಲ್ ಹರಿಪ್ರಿಯಾ, ಬಿ ಎಂ ರೋಡ್ ಮಂಡ್ಯ, Ph.No. 08232-226112/13/14
  5. ಹೋಟೆಲ್ ಮಯೂರಾ ಕಾವೇರಿ,ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್, Ph.No. 08236-257252
  6. ಭೀಮೇಶ್ವರಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಕ್ಯಾಂಪ್, Ph. No. 08231-694248/49
  7. ಶಿವನ ಸಮುದ್ರ ಬ್ಲಫ್ ಟ್ರಾವಲಿನ್ Ph. No. 08321-218226