ಮುಚ್ಚಿ

ಸಹಾಯವಾಣಿ

  • ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ-1098
  • ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ-1098
  • ಮಹಿಳಾ ಸಹಾಯವಾಣಿ-1091
  • ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ-101
  • ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್-108
  • ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ದಳ-101