ಮುಚ್ಚಿ

ಉಪಚುನಾವಣೆ 2019

ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರ
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೆಸರು ಪಾತ್ರ ಇಮೇಲ್
1 192-ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ ಎಚ್ ಕೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ RO toactkrpet[at]gmail[dot]com
2 192-ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಎಂ ARO toactkrpet[at]gmail[dot]com
192-ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು
1 11/11/2019 ಚುನಾವಣೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ
2 11/11/2019 ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ದಿನಾಂಕ
3 18/11/2019 ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ
4 19/11/2019 ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ
5 21/11/2019 ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ
6 05/12/2019 ಚುನಾವಣೆ ದಿನಾಂಕ
7 09/12/2019 ಮತಎಣಿಕೆ
8 11/12/2019 ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕ
192-ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 1- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡತಾರಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 2- ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 3-ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಹುಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 4-ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಆಮಚಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 5- ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ನಾರಾಯಣಪುರ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 6- ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕತರಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 7- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಆನೆಗೋಳ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 8- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಲೋಕನಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 9- ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ನಾಯಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 10- ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಅಂಚೇಬಿರನಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 11- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಬೋಳಮಾರನಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 12- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಕಡೆಹೆಮ್ಮಿಗೆ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 13- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಐಕನಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 14- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಐಕನಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (15)- ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ನಾಗರಘಟ್ಟ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (16)- ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಕೊಡಗಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (17)- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ(ಉತ್ತರ), ಸಂತೆಬಾಚಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (18)- ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ(ದಕ್ಷಿಣ), ಸಂತೆಬಾಚಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (19)- ಸ.ಸಂ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ, ಆಘಲಯ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (20)- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಸಾಸಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (21)- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ತೋಳಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (22)- ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಮಂಡಲಿಕನಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (23)- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಊಗಿನಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (24)- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಗೂಡೆ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (25)- ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಹಳೆ ಮಾದಪುರ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (26)-ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಗೊಂದಿಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (27)- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಮಾದಪುರ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (28)- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಮಾದಾಪುರ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (29)- ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಯಲಾದಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (30)-ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಹಲಸಿಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (31)- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (32)- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಮಾಳಗೂರು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (33)- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಅಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (34)- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (35)- ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಬಿಕ್ಕಸಂದ್ರ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (36)- ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ದೇವರಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (37)- ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (38)- ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (39)-ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಗೋವಿಂದನಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (40)- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಚಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (41)-ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಕೋಟಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (42)- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಗೊಂವಿಂದನಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (43)- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (44)- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (45)- ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಮಾದಿಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (46)-ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಕಳ್ಳನಕೆರೆ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (47)- ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (48)- ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಸೋಮೇನಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (49)-ಸ.ಸಂ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ, ಬಿಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (50)- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಗೊರವಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (51)- ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಯಲಾದಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (52)- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಸೊಳ್ಳೆಪುರ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (53)- ಗ್ರ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿ, ಕಿಕ್ಕೇರಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (54)- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ(ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ಕಿಕ್ಕೇರಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (55)- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ), ಕಿಕ್ಕೇರಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (56)- ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಗಂಗೇನಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (57)- ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಡಾಣನಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (58)- ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಮಾರ್ಗೊನಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (59)- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಕುಂದೂರು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (60)- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಕುಂದೂರು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (61)- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಭಾರತಿಪುರ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (62)- ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಬೊಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (63)- ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕಹಾರನಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (64)- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಶ್ಯಾರಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (65)- ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (66)- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಕೊರಟಿಕೆರೆ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (67)- ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (68)- ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಕೋಡಿಮಾರನಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (69)- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ತೆಂಗಿನಘಟ್ಟ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (70)- ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಂದಗೆರೆ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (71)- ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ದಬ್ಬೇಗಟ್ಟ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (72)- ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (73)- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕಳಲೆ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (74)- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಅಣ್ಣೇಚಾಕನಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (75)- ಸ.ಸಂ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ, ಸಾರಂಗಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (76)- ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ), ಕೊಟಗಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (77)-ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಜಾಗಿನಕೆರೆ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (78)- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಕೈಗೋನಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (79)- ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, (ಆಫೀಸ್ ರೂಂ)ಗಂಗನಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (80)- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಚೌಡೇನಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (81)- ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ರಾಮನಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (82)- ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಶ್ರವಣನಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (83)- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (84)- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಮಂದಗೆರೆ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (85)- ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಲಿಂಗಪುರ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (86)- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ(ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ಹಿರಿಕಳಲೆ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (87)- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ಹಿರಿಕಳಲೆ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (88)- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಮಾರ್ಗೋನಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (89)- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ), ಸಿಂಧಘಟ್ಟ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (90)- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ), ಸಿಂಧಘಟ್ಟ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (91)- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ಸಿಂಧಘಟ್ಟ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (92)- ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಹರೀನಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (93)- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ತೇಗನಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (94)- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಮಾಣಿಕ್ಯನಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (95)- ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಗದ್ದೆಹೊಸೂರು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (96)- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಹೊನ್ನೆನಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (97)- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಮಾಕವಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (98)- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಹೆಗ್ಗಡಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (99)- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ಅಗ್ರಹಾರಬಾಚಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (100)- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ(ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ಅಗ್ರಹಾರಬಾಚಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (101)- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ವಳಗೆರೆ ಮೆಣಸ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (102)- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ(ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ರಾಯಸಮುದ್ರ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (103)- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ), ರಾಯಸಮುದ್ರ-2
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (104)- ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಮೈಲನಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (105)- Government. Higher Primary School Maruvanahalli (South Wing)
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (106)- Government. Higher Primary School Maruvanahalli (North Wing)
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (107)- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಪುರ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (108)- ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಕರೋಟಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (109)- ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (110)- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಮೂಡನಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (111)- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಅಲೇನಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (112)-ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಕುಪ್ಪಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (113)- ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (114)- ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕ ಹೋಸಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (115)- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಹರಳಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (116)- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಬ್ಯಾಲದಕೆರೆ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (117)- ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಗುಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (118)- ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಅನುವಿನಕಟ್ಟೆ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (119)- ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಸಾದಗೋನಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (120)- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ) ನಾಟನಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (121)- ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, (ಉತ್ತರಭಾಗ) ಬೀರುವಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (122)- ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಬೀರುವಳ್ಳಿ-1
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (123)-ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಮಂಚಿಬೀಡು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (124)- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಚೌಡಾ ಸಮುದ್ರ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (125)- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಸಾಕ್ಷಿಬಿಡು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (126)- ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (127)- ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (128)- ಪುರಸಭೆ ಕಛೇರಿ, ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (129)- ಬಿ ಇ ಒ ಕಛೇರಿ, ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (130)-ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವ), ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (131)- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ(ಪಶ್ಚಿಮ- ರೂಂ ನಂ.1), ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (132)- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ(ಪಶ್ಚಿಮ-ರೂಂ. ನಂ.- 2), ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (133)- ಸ.ಉ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (134)- ಸ.ಸ್ವ.ಬಾಲಕಿ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು (ರೂಂ ನಂ.01) ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (135)- ಸ.ಉ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ),ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (136)- ಸ.ಸ್ವ.ಬಾಲಕಿ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು (ರೂಂ ನಂ.02) ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (137)- ಸ.ಸ್ವ.ಬಾಲಕಿ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು (ರೂಂ ನಂ.03) ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (138)- ಸ.ಬಾಲಕಿ.ಹಿ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ), ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (139)-ಸ.ಬಾಲಕಿ.ಹಿ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ), ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (140)- ಸ.ಬಾಲಕಿ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (141)- ಸ.ಬಾಲಕಿ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (142)- ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಹೊನ್ನೇಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (143)- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಹಿರಳಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (144)- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಚಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (145)- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಬೈರಾಪುರ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (146)-ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಶೀರಬಿಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (147)- ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಚಾವದಘಟ್ಟ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (148)-ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ನವಿಲು ಮಾರನಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (149)-ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಹೆಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (150)- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಕತ್ತರಘಟ್ಟ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (151)- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವ), ಬಂಡಿಹೊಳೆ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (152)-ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ(ಪಶ್ಚಿಮ), ಬಂಡಿಹೊಳೆ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (153)-ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಗುಬ್ಬಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (154)-ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ದುಡಕನಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (155)- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (156)- ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ,ತೆರನೆನಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (157)-ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಗೋವಿಂದೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (158)- ಸ.ಬಾಲಕ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಹೊಸಹೊಳಲು-1
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (159)- ಸ.ಬಾಲಕ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ರೂಂ. ನಂ.2), ಹೊಸಹೊಳಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (160)-ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಹೊಸಹೊಳಲು-3
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (161)-ಸ.ಬಾಲಕಿ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ(ಪೂರ್ವ), ಹೊಸಹೊಳಲು-4
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (162)-ಸ.ಬಾಲಕಿ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ(ದಕ್ಷಿಣ), ಹೊಸಹೊಳಲು-5
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (163)- ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ನಡಬೋಗನಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (164)-ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ), ಮುರುಕನಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (165)-ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ), ಮುರುಕನಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (166)- ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (167)- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಶೀಳನೆರೆ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (168)- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಶೀಳನೆರೆ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (169)- ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಗುಡುಗನಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (170)- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಚಟ್ಟಂಗೆರೆ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (171)- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ರಾಜಘಟ್ಟ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (172)- ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಪಿ ಬಿ ಮಂಚನಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (173)- ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ರಾಮನಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (174)-ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಮರಡಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (175)- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಅಗಸರಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (176)- ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಮೊಸಳೆಕೊಪ್ಪಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (177)- ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಚೌಡೇನಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (178)-ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ನರಗೋಣಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (179)- ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಕೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (180)- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ವಡ್ಡರಗುಡಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (181)- ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ದಡದಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (182)- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ(ಉತ್ತರ), ಹರಿಹರಪುರ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (183)- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ಹರಿಹರಪುರ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (184)- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (185)- ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಯಡಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (186)- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಕಾಮನಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (187)- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಬಳ್ಳೇಕೆರೆ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (188)- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಮೋದೂರು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (189)- ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಬೊಮ್ಮೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (190)- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಹಾದನೂರು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (191)- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ತೆಂಡೆಕೆರೆ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (192)- ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಅಂಚನಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (193)-ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಬಣ್ಣನಕೆರೆ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (194)- ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಬುವನಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (195)- ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಹೆಮ್ಮಡಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (196)- ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಯಾಚೇನಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (197)- ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಮೆಳ್ಳಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (198)-ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ(ಉತ್ತರ ಭಾಗ ರೂಂ ನಂ.1), ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (199)-ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (200)- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು-3
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (201)- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (202)- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ರೂಂ. ನಂ.1), ಮಡುವಿನಕೊಡಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (203)- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ(ಧಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ರೂಂ. ನಂ.2), ಮಡುವಿನಕೊಡಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (204)- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ(ಉತ್ತರ), ಮಡುವಿನಕೊಡಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (205)- ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಹೊಸಕೋಟೆ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (206)- ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ತಗಡೂರು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (207)- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಅಂಚೆಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (208)- ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಮಲ್ಕೋನಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (209)- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಬಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (210)-ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಬಿ ಹೊಸೂರು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (211)- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಬಿ ಬಾಚಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (212)-ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ನಾಟನಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (213)- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಕೂಡಲಕುಪ್ಪೆ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (214)- ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಪಿ ಡಿ ಜಿ ಕೊಪ್ಪಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (215)- ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಸೋಮನಾಥಪುರ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (216)- ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಬಸವನಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (217)- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಆಲಂಭಾಡಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (218)- ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಮುದ್ಲಾಪುರ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (219)- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಜೈನಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (220)- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಆಲಂಬಾಡಿ ಕಾವಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (221)- ಸ.ಉ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಆಲಂಬಾಡಿ ಕಾವಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (222)- ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಗುಡುಗನಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (223)- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಮಾಂಬಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (224)- ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ವಿಠಲಾಪುರ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (225) – ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ದೊದ್ದನಕಟ್ಟೆ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (226) – ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಅರಳಕುಪ್ಪೆ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (227) -ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ), ಬೂಕನಕೆರೆ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (228) – ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ 1), ಬೂಕನಕೆರೆ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (229) -ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ 2), ಬೂಕನಕೆರೆ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (230) -ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಐಚನಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (231) – ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಚೀಕನಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (232) – ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕ ಗಡಿಗನಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (233) – ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಯಗಚಗುಪ್ಪೆ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (234) – ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಕಟ್ಟಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (235) – ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಕಟ್ಟೆಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (236) – ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (237) – ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಐಪನಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (238) – ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಪುರ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (239) – ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಬೆಳತೂರು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (240) – ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಚೊಕನಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (241) – ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಮತ್ತಿಕೆರೆ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (242) – ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಸಂಗಾಪುರ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (243) – ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ಗಂಜಿಗೆರೆ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (244) – ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ(ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ಗಂಜಿಗೆರೆ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (245) – ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಮುದಿಗೆರೆ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (246) – ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಗಾಡಿಗನಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (247) – ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಬೊಮ್ಮಲಾಪುರ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (248) – ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಮಾಚಗೋನಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (249) – ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (250) – ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಅಂಬಿಗರಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (251) – ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಬೂಕಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (252) – ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಮುರುಕನಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (253) – ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಬಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (254) – ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಮಾವಿನಕೆರೆ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (255) – ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಪೂವನಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (256) – ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಕಬ್ಬಲಗೆರೆಪುರ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (257) – ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಬಸ್ತಿ ಹೊಸಕೋಟೆ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ (258) – ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಯರಗನಹಳ್ಳ