ಮುಚ್ಚಿ

ರಾಜಸುಲೋಚನಾ

ಇಮೇಲ್ : jdamandya[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೃಷಿ, ಮಂಡ್ಯ.
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 7259005688
ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08232-225073