ಮುಚ್ಚಿ

ಶೈಲಜ ವಿ ಆರ್ ,ಕ.ಆ.ಸೇ

ಇಮೇಲ್ : adcmandya13[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ,ಮಂಡ್ಯ.
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 8050095049
ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08232-224698