ಮುಚ್ಚಿ

ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ

Filter Document category wise

ಫಿಲ್ಟರ್

ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂದಾಯ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳುಗೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಕುರಿತು 10/04/2023 . 10/04/2023 ನೋಟ (1 MB)
ಪರ್ಯಾಯ ಕಡತ : ನೋಟ (1 MB)
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಸೇವಾಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ . 29/03/2023 ನೋಟ (510 KB)
ಪರ್ಯಾಯ ಕಡತ : ನೋಟ (510 KB)
ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ೪೨ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಕೆಗೆ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 29/03/2023 ನೋಟ (1 MB)
ಪರ್ಯಾಯ ಕಡತ : ನೋಟ (1 MB)
ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮೂಲಕ ಭರ್ತಿಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡು ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಕೈ ಬಿಡುವ ಬಗ್ಗೆ 01/03/2023 ನೋಟ (674 KB)
ಪರ್ಯಾಯ ಕಡತ : ನೋಟ (674 KB)
ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ವಿಫಲರಾಗಿರುವ ಶಿವಯೋಗೆಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್‌ ಮಲ್ಲಪ ರವರನ್ನ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 01/03/2023 ನೋಟ (745 KB)
ಪರ್ಯಾಯ ಕಡತ : ನೋಟ (745 KB)
ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕಾತಿಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಲು ಜ್ಞಾಪನ 10/02/2023 ನೋಟ (414 KB)
ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ (ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗ) ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ 25/01/2023 ನೋಟ (2 MB)
ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ . 07/01/2023 ನೋಟ (383 KB)
ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ 1:1 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ . 07/01/2023 ನೋಟ (1 MB)
ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ಕಟ್‌ ಆಫ್‌ ಪಟ್ಟಿ. 07/01/2023 ನೋಟ (135 KB)