ಮುಚ್ಚಿ

ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ವಿಫಲರಾಗಿರುವ ಶಿವಯೋಗೆಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್‌ ಮಲ್ಲಪ ರವರನ್ನ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ವಿಫಲರಾಗಿರುವ ಶಿವಯೋಗೆಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್‌ ಮಲ್ಲಪ ರವರನ್ನ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ವಿಫಲರಾಗಿರುವ ಶಿವಯೋಗೆಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್‌ ಮಲ್ಲಪ ರವರನ್ನ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 01/03/2023 ನೋಟ (745 KB)
ಪರ್ಯಾಯ ಕಡತ : ನೋಟ (745 KB)