ಮುಚ್ಚಿ

ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ೪೨ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಕೆಗೆ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ೪೨ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಕೆಗೆ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ೪೨ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಕೆಗೆ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 29/03/2023 ನೋಟ (1 MB)
ಪರ್ಯಾಯ ಕಡತ : ನೋಟ (1 MB)