ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಸಾಗರ

ಸಂಗೀತ ಕಾರಂಜಿ
ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಸಂಗೀತ ಕಾರಂಜಿ
ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಗಾರ್ಡನ್
ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಗಾರ್ಡನ್
ಅಣೆಕಟ್ಟಿನಿಂದ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ
ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನಿಂದ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ
ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಸ್ವಾಮಿ
ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ