ಮುಚ್ಚಿ

ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಹಿಳಾ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನೇಮಕಾತಿ

ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಹಿಳಾ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನೇಮಕಾತಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಹಿಳಾ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನೇಮಕಾತಿ 23/07/2019 04/08/2019 ನೋಟ (380 KB)