ಮುಚ್ಚಿ

ಟೆಂಡರ್

ಟೆಂಡರ್
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಜಮೀನು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಟೆಂಡರ್ ನೋಟೀಸ್

ಜಮೀನು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಟೆಂಡರ್ ನೋಟೀಸ್

22/12/2017 16/01/2018 ನೋಟ (363 KB)