ಮುಚ್ಚಿ

ಕಾಲೇಜುಗಳು

ಪಿಇಎಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು

ಪಿಇಎಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ರಸ್ತೆ, ಮಂಡ್ಯ, ಕರ್ನಾಟಕ 571401


Pincode: 571401

ಮಂಡ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ

ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಮಂಡ್ಯ, ಕರ್ನಾಟಕ 571401


ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : https://mims.karnataka.gov.in
Pincode: 571401

ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು ಮಂಡ್ಯ

ಎಮ್.ಸಿ ರಸ್ತೆ, ಮಂಡ್ಯ, ಕರ್ನಾಟಕ 571401


Pincode: 571401