ಮುಚ್ಚಿ

ಶಾಲೆಗಳು

ಅಭಿನವ ಭಾರತಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮಂಡ್ಯ

ಪಾರ್ಕ್ ರಸ್ತೆ 2, ಪಿಇಎಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ಮಂಡ್ಯ, ಕರ್ನಾಟಕ 571401

ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ

ವಿ ವಿ ನಗರ, SH -17, ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಮಂಡ್ಯ, ಕರ್ನಾಟಕ 571402