ಮುಚ್ಚಿ

ದೂರನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದೂರುಗಳ ನಿವಾರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.

ಭೇಟಿ: http://www.espandana.karnataka.gov.in/cms/portal/login.jsf

ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿ

ಸ್ಥಳ : ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ | ನಗರ : ಮಂಡ್ಯ | ಪಿನ್ ಕೋಡ್ : 571401