ಮುಚ್ಚಿ

ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು

ಹೊಸ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿನ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆನ್ ಲೈನ್ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ

ಭೇಟಿ: https://ahara.kar.nic.in/e_services.aspx

ಸ್ಥಳ : ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ | ನಗರ : ಮಂಡ್ಯ | ಪಿನ್ ಕೋಡ್ : 571401