ಮುಚ್ಚಿ

ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆ

ಅರಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

ಅರಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಪಿನ್ ಕೋಡ್-571415

ಇಮೇಲ್ : arakeremdy[at]ksp[dot]gov[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08236-259235

ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

ಕೆ.ಆರ್ ಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಕೆ.ಆರ್ ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಪಿನ್ ಕೋಡ್-571427

ಇಮೇಲ್ : kikkerimdy[at]ksp[dot]gov[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08230-265433

ಕಿರುಗಾವಲು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

ಕಿರುಗಾವಲು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿನ್ ಕೋಡ್-571424

ಇಮೇಲ್ : kirugavalumdy[at]ksp[dot]gov[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08232-229481

ಕೆ.ಆರ್ ಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

ಕೆ.ಆರ್ ಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಕೆ.ಆರ್ ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಪಿನ್ ಕೋಡ್-571426

ಇಮೇಲ್ : krpetruralmdy[at]ksp[dot]gov[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08230-262440

ಕೆ.ಆರ್ ಪೇಟೆ ಟೌನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

ಕೆ.ಆರ್ ಪೇಟೆ ಟೌನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಕೆ.ಆರ್ ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಪಿನ್ ಕೋಡ್-571426

ಇಮೇಲ್ : krpettownmdy[at]ksp[dot]gov[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08230-262248

ಕೆ.ಆರ್ ಪೇಟೆ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ

ಕೆ.ಆರ್ ಪೇಟೆ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ, ಕೆ.ಆರ್ ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಪಿನ್ ಕೋಡ್-571426

ಇಮೇಲ್ : cpikrpetmdy[at]ksp[dot]gov[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08230-262368

ಕೆ.ಆರ್ ಸಾಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

ಕೆ.ಆರ್ ಸಾಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಪಿನ್ ಕೋಡ್- 571607

ಇಮೇಲ್ : krsagaramdy[at]ksp[dot]gov[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08236-257233

ಕೆ.ಎಂ ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

ಕೆ.ಎಂ ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ. ಪಿನ್ ಕೋಡ್- 571422

ಇಮೇಲ್ : kmdoddimdy[at]ksp[dot]gov[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08232-235032

ಕೆ.ಎಂ ದೊಡ್ಡಿ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ

ಕೆ.ಎಂ ದೊಡ್ಡಿ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ. ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ. ಪಿನ್ ಕೋಡ್- 571422

ಇಮೇಲ್ : cpikmdoddimdy[at]ksp[dot]gov[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08232-245132

ಕೆರಗೋಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

ಕೆರಗೋಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಪಿನ್ ಕೋಡ್-571446

ಇಮೇಲ್ : keragodumdy[at]ksp[dot]gov[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08232-272044