ಮುಚ್ಚಿ

ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆ

ಬಸರಾಳು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

ಬಸರಾಳು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಪಿನ್ ಕೋಡ್-571416.

ಇಮೇಲ್ : basaralumdy[at]ksp[dot]gov[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08232-276634

ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಪಿನ್ ಕೋಡ್-571802

ಇಮೇಲ್ : bnavilemdy[at]ksp[dot]gov[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08232-284240

ಬೆಳ್ಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

ಬೆಳ್ಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಪಿನ್ ಕೋಡ್- 571418

ಇಮೇಲ್ : bellurmdy[at]ksp[dot]gov[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08232-287535

ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ. ಪಿನ್ ಕೋಡ್- 571419

ಇಮೇಲ್ : besagarahallimdy[at]ksp[dot]gov[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08232-278264

ಮಂಡ್ಯ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

ಬನ್ನೂರು ರಸ್ತೆ ಮಂಡ್ಯ ನಗರ, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಪಿನ್ ಕೋಡ್- 571401.

ಇಮೇಲ್ : ruralmdy[at]ksp[dot]gov[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08232-224200

ಮಂಡ್ಯ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ

ಬನ್ನೂರು ರಸ್ತೆ ಮಂಡ್ಯ ನಗರ, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಪಿನ್ ಕೋಡ್- 571401.

ಇಮೇಲ್ : cpirruralmdy[at]ksp[dot]gov[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08232-221107

ಮಂಡ್ಯ ನಗರ ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ

ಆರ್.ಪಿ ರಸ್ತೆ ಮಂಡ್ಯ ನಗರ, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಪಿನ್ ಕೋಡ್- 571401.

ಇಮೇಲ್ : cpitownmdy[at]ksp[dot]gov[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08232-223132

ಮಂಡ್ಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

ಆರ್.ಪಿ ರಸ್ತೆ ಮಂಡ್ಯ ನಗರ, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಪಿನ್ ಕೋಡ್- 571401.


ವರ್ಗ / ವಿಧ: -

ಮಂಡ್ಯ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

ಎಮ್.ಸಿ ರಸ್ತೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಂಡ್, ಹತ್ತಿರ,ಮಂಡ್ಯ ನಗರ, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಪಿನ್ ಕೋಡ್- 571401.

ಇಮೇಲ್ : eastmdy[at]ksp[dot]gov[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08232-224777